សេវា​កម្ម​យើង​ខ្ញុំ​មាន​

​បោះ​ពុម្ព​ស្ទី​គ័រ​និងឡូហ្គូ

យើងមានជំនាញក្នុងការបោះពុម្ពដោយប្រើប្រាស់ ស្ទីកឃ័រលើអាវយឺត កាបូបនិងឯក​ សណ្ឋានកីឡាបាល់ទាត់គ្រប់ប្រភេទ

ប៉ាក់

យើងមានជំនាញក្នុងការរចនារូបសញ្ញា Logo និងសេវាកម្មប៉ាក់សម្រាប់អាវយឺត និងឯកសណ្ឋានគ្រប់ប្រភេទ

បោះ​ពុម្ព​ទឹក​ថ្នាំ

យើងមានជំនាញក្នុងការបោះពុម្ព និងការប្រើទឹកថ្នាំ លើអាវយឺត កាបូបនិង រួមទាំងឯកសណ្ឋានកីឡា បាល់ទាត់គ្រប់ប្រភេទ

ផ្គត់​ផ្គត់​អាវ​យឺត​

យើងមានទទួលផ្គត់ផ្គង់ អាវយឺត និងឯកសណ្ឋានកីឡាគ្រប់ប្រភេទ។

ព័ត៌មាន​

ខួបកំណើតបុគ្គលិក

Read More

ខួបកំណើតបុគ្គលិក

Read More