​ផ្គត់​ផ្គង់​អាវ​យឺត

ផ្គត់ផ្គង់អាវយឺត

ក្រៅពីសេវាកម្មខាងលើ 24L មិនត្រឹមតែផ្តត់ផ្គង់នូវសេវាកម្មប៉ាក់ បោះពុម្ពទឹកថ្នាុំ និងបោះពុម្ព Sticker លើអាវកីឡា ប៉ុនណ្ណោះទេ យើងក៏មាន សេវាកម្មកាត់ដេរ ម៉ូតអាវ ឯកសណ្ឋានក្រុមហ៊ុន អាវកីឡា សេវាកម្ម លក់អាវយឺត និងផ្តត់ផ្គង់អាវ យឺតគ្រប់ប្រភេទតាមតំរូវការរបស់អតិថិជនទៀតផង។ ក្រុមការងាររបស់យើងនិងព្យាយាមបំពេញចិត្ត និងតំរូវ ការរបស់លោកអ្នកឲ្យល្អបំផុត។


Leave a Reply